lat
Član Biblioteke može postati svaki građanin, kao i stranci s odobrenim boravkom na teritoriji opštine. Prilikom upisa odrasli treba da donesu na uvid ličnu ispravu sa slikom. Članstvo je godišnje i važi od 1. januara do 31. decembra tekuće godine. Godišnja članarina iznosi 10 eura. Prilikom svake posjete Biblioteci, korisnik treba da uz sebe ima člansku kartu.
Usluge
Korišćenje fondova Opšteg i Dječjeg odjeljenja, i zbirke inostrane knjige
Moguće je pozajmiti tri knjige na rok od 15 dana, a jedna od njih može biti školska lektira. Stranci mogu pozajmiti jednu knjigu. Korisnici sa članskom kartom određenog odjeljenja (Dječjeg ili Opšteg) mogu pozajmljivati građu iz odgovarajućeg fonda. Prekoračenje roka za vraćanje knjiga povlači dnevnu naknadu od 0,10 eura po knjizi. Oštećenu knjigu korisnik je dužan da zamjeni novom istom knjigom ili da nadoknadi vrijednost oštećene knjige ili da plati trostruku sadašnju vrijednost izgubljene knjige. Ako korisnik izgubi knjigu, dužan je da donese istovjetnu za zamjenu, ili da plati trostruku sadašnju vrijednost izgubljene knjige.
Korišćenje ostalih fondova
Građa iz Referensne i Zavičajne zbirke, kao i zbirki periodike i neknjižne građe koristi se u čitaonici Biblioteke.
Međubibliotečka pozajmica
Biblioteka za račun svojih korisnika organizuje pozajmicu iz drugih biblioteka u Crnoj Gori ako neku knjigu ne posjeduje u svom fondu.
e-Usluge
e-Katalozi
U prostorijama Biblioteke i na daljinu moguće je pretraživanje
e-kataloga NB Budve, kataloga svih crnogorskih biblioteka koje su učlanjene u mrežu kataloga biblioteka iz regiona . kao i COBISS.NET, Stručno osoblje je na raspolaganju korisnicima za pomoć pri pretraživanju..
e-Čitaonica i Wi-Fi
Korisnicima su na raspolaganju 2 računara sa pristupom Internetu. U svim prostorijama Biblioteke postoji bežični Internet.
Za korisnike
©Narodna biblioteka Budve 2018

ISSN 2950-7715

COBISS.CG-ID 21844740